آرشیو اجتماعی حوادث

صاعقه در الموت، ۲ نوجوان را کشت