آرشیو اجتماعی حوادث

۳ کشته و زخمی در تصادف پراید و کامیون