آرشیو بین الملل روی خط خبر

تخلیه شهری در کنگو در پی فوران کوه آتشفشان