آرشیو روی خط خبر سیاسی

فیلم های ذخیره شده از مراکز هسته ای باید حذف شود