آرشیو بین الملل روی خط خبر

کرونای انگلیسی در افغانستان افزایش یافت