جدیدترین اخبار

[header-calendar]

ساخت پایگاه هوایی در جزیره میون توسط امارات؛ منتظر تسلط امارات بر آبراهه های کلیدی منطقه باشید!